ინფორმაცია ექიმის შესახებ

სპეციალობა: ანგიოლოგი, ანგიოქირურგი

ცენტრის დირექტორი

 

განათლება:

 • 1962-1969 -ორენბურგის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ორენბურგი, რუსეთი, კლინიკური და ექსპერინეტალური ქირურგიის კვლევითი ინსტიტუტი
 • 1971-1972 -კლინიკური ორდინატურა სისხლძარღვთა ქირურგიაში, მოსკოვი, რუსეთი
 • 1975 მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი „ სიმპტომური ჰიპერტენზიის ქირურგიული მკურნალობა“
 • 1989  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი „სიმპტომური ჰიპერტენზიის ქირურგიული მკურნალობის პრობლემები“
 • 2001 ლიცენზია სისხლძარღვთა ქირურგია (№ 019435 ser. II a 39)
 • 2001 ლიცენზია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის ორგანიზაცია ( № 009448 ser. I a 72)
 • 2005 Montefiore  Medical Center, Course attendant, Bronx, New York, USA
 • 2006 Lenox Hill Heart and Vascular Institute, Haemodialysis Access Course attendant,New York, USA

პროფესიული გამოცდილება  

 • 1969-1971- ორენბურგის სახელმწიფო სამედიცინო  ინსტიტუტი, ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტი, ქირურგი ორენბურგი, რუსეთი
 • 1972-1975- კლინიკური და ექსპერიმენტალური ქირურგიის კვლევითი ინსტიტუტი, ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტი, ქირურგი, მოსკოვი,რუსეთი
 • 1975 – 1991-კლინიკური და ექსპერიმენტალური ქირურგიის კვლევითი ინსტიტუტი, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტი, მეცნიერ-თანამშრომელი, თბილისი,საქართველო
 • 1991 – 1995-ანგიოლოგიის და სისხლძაღღვთა ქირურგიის ცენტრი, დირექტორის მოადგილე, თბილისი, საქართველო
 • 1995 -2011 - ანგიოლოგიის და სისხლძაღღვთა ქირურგიის ცენტრი, დირექტორი, თბილისი, საქართველო
 • 2011-დღემდე ანგიოლოგიის და სისხლძაღღვთა ქირურგიის ცენტრი, დირექტორი
 • 2002-2007-საქართველოს ანგიოლოგების და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის პრეზიდენტი, საქართველო,თბილისი
 • 2001-დღემდე - სისხლძარღვთა ქირურგიის რეზიდენტურის პროგრამული დირექტორი
 • 2001-დღემდე- ანგიოლოგიის რეზიდენტურის პროგრამული დირექტორი
 • 2006-დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სისხლძარღვთა ქირურგიაში ქირურგიის კათედრის სრული პროფესორი 

 

გამოცდილება ორგანიზაციულ საკითხებში

 • 1991-995 –დირექტორის მოადგილე ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრის
 • 1995 -2011 – დირექტორი  ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის ცენტრის
 • 2011-დღემდე – დირექტორი სისხლძარღვთა და გულის დაავადებათა ცენტრის
 • 1996 - 2000 – უროლოგიის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
 • 2001-დღემდე –  მთავარი სისხლძარღვთა ქირურგი საქართველოში
 • 2001-2006 – დიპლომის შემდგომ განათლების სადისერტაციო საბჭოს ცევრი, საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია
 • 2001-დღემდე – პროგრამული დირექტორი სისხლძარღვთა ქირურგიის რეზიდენტურის
 • 2001-დღემდე – პროგრამული დირექტორი ანგიოლოგიის რეზიდენტურის
 • 2002-2007 – საქართველოს ანგიოლოგების და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის პრეზიდენტი
 • 2007-დღემდე – საქართველოს ანგიოლოგების და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის გამგეობის წევრი

 

სამეცნიერო მოღვაწეობა

 • საქართველოს ანგიოლოგების და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის გამგეობის წევრი
 • Full Member of the European Society for Vascular Surgery
 • Member of the World Society of Angiology

 

სამეცნიერო ნაშრომები

 

1. K, Kipiani, N. Beridze, G. Roubin, M. Tsapenko, M. Shehzad, J. W.Moses, N.Kipshidze. Utilizing of the Fibrin  Meshwork to Induce Neovascularization in Patients With Chronic Limb Ischemia: long-Term Follow-Up. Journal of the American College of Cardiology March 3, 2004 Volume 43 Number 5 (supplement 5)

1. N.Kipshidze, K.Kipiani, N.Beridze, G.Roubin, M.Tsapenko, M.Z.Shehzad, J.Moses, N.N.Kipshidze. Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischemia by utilization of fibrin meshwork. International angiology, N3 2004

1. К.Б.Кипиани М.Г.Бокучава Н.С.Хачапуридзе Н.Ш.Паргалава. Эффективна ли каротидная реконструкция для превенции нарушения мозгового кровообращения. Georgian Medical News №9 (114) Sept. 2004 pp. 7-10

1. К.Б.Кипиани П.К.Убилава. Опыт хирургического лечения больных с разрывом аневризмы брюшной аорты. Кардиология и внутренние  болезни №3  2004       стр   25-28

5.        К.Б.Кипиани   П.К.Убилава. Влияние предоперационного состояния больных на результаты хирургического лечения аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты.  Georgian Medical News  #7 (136) June 2006, page 28-32 

1. N.Kipshidze, K.Kipiani, N.Beridze, G. Roubin, M.Shehzard, S.Iyer, J.Moses, N.N.Kipshidze. Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischemia by utilization of fibrin meshwork: pilot randomized controlled study. Cardiology and Internal Medicine, #3,2003

1. К.Б. Кипиани П.К. Убилава. Опыт лечения больных с разрывом аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты. Серце i судини (украiнський науково-практичний журнал) #4  2006 стр.198-201

1. Н.Паргалава К.Кипиани Г.Брегадзе Г.Аладашвили Н.Канчашвили. Современные принципы мимиинвазивного вмешательства при варикозной болезни нижних конечностей. Серце iсудини (украiнський науково-практичний журнал) #4  2006 стр.364-367

1. WD Paulson  N. Kipshidze, K. Kipiani, N. Beridze,  M. V. DeVita,  S. Shenoy,  S. S. Iyer. Safety and Efficacy of Locally Eluted Sirolimus for Prolonging AV Graft Patency (PTFE Graft Plus Coll-R)  First in Man Experience. The 41th Annual Meeting of the American Society of Nephrology. Poster Session: Hemodialysis: Vascular Access I (Nov.6. 2008. 10:00 AM-12:00 PM) Poster Board Number: TH-PO643 [TH-PO643]. Journal of the American Society of Nephrology

1. Ф.И. Тодуа, К.Б. Кипиани, Г.Б. Цивцивадзе, З.А. Данелия.  МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.  Ангиология и Сосудистая Хирургия. ISSN 1027-6661. Том 14. №2/2008.ст. 37-45

1. H.R.S. Girn and Collaborators (684) among them: K. Kipiani. General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial.GALA Trial Collaborative Group. Lancet. 2008 Dec 20;372(9656):2132-42. Epub 2008 Nov 27. PMID: 19041130 [PubMed - indexed for MEDLINE]

1. H.R.S. Girn, D. Dellagrammaticas, K. Laughlan, M.J. Gough, On behalf of the GALA Trial Collaborators (among them: K. Kipiani). Carotid Endarterectomy: Technical Practices of Surgeons Participating in the GALA Trial.  European Journal of Vascular & Endovascular Surgery Volume 36 Number 4 October 2008 ISSN 1078-5884.

1. Kipiani V.,  Parkosadze G., Gogorishvili I., Urushadze O.,  Kipiani K.,  Kipshidze N. ENDOVASCULAR TREATMENT OF STENOSIS OF AUTOGENOUS ARTERIOVENOUS ACCSS FOR HEMODIALYSIS.  Georgian Medical News. No 1 (166) 2009 pg. 13-17. ISSN 1512-0112

1. S.Shenoy, N.Kipshidze,  K. Kipiani, N. Beridze,  MV.DeVita, WD.Paulson,  SS. Iyer. Long term safety and efficacy of topical sirolimus for prolonging AVG patency (ePTFE Graft+COLL-R)- initial clinical experience.  The Journal of Vascular Access 2009; 10 p 102

1. H.R.S. Girn and Collaborators (684 among them - K. Kipiani) GALA: an international multicentre randomized trial comparing general anesthesia versus local anesthesia for carotid surgery. Trials. May 21;9:28

1.           “The modern principles of venous diseases” 17 June, 2004y. Tbilisi. The standards of diagnostics and treatment of venous insufficiency: modern tendency or necessity. 9 June, 2005y, Tbilisi.          

2.           “The Treatment of chronic venous disease” 10 June, 2005y. Tbilisi.                

3.           “The modern problems of angiology and Vascular Surgery in Georgia" 18 March, 2006y. Tbilisi.     

4.           “The modern principles of venous diseases” 15 May 2006 y. Tbilisi

5.            “Drug Eluting sleeves in Vascular Surgery – Results from FIM”, International Summit in Cardiovascular Medicine - 3-4    October, 2008 year, Tbilisi

6.            “Surgical Treatment for  Abdominal Aortic Aneurism”.  International Summit in Cardiovascular Medicine - 3-4    October, 2008 year, Tbilisi

7.            “Safety and Efficacy of Locally Eluted Sirolimus for Prolonging AV Graft Patency (PTFE Graft Plus Coll-R)  First in Man Experience. Poster Session: Haemodialysis : Vascular Access” The 41th Annual Meeting of the American Society of Nephrology (Nov.6. 2008.10:00 AM 12:00 PM)

8.           “Treatment of chronic venous disease: Is this prerogative of internists or  surgeons?    “The modern principles of venous diseases” 17 May 2006 y. Tbilisi

9.           “Treatment of chronic venous disease: Is this prerogative of therapeutists  or  surgeons? Does the therapeutist need one more problem?” 10 June, 2005 y Tbilisi.

10.       “Reconstructive  reoperations of  peripheral  arterial diseases”. GAAVS VI Annual Meeting. Tbilisi16 May, 2009y. 

11.       “Invaginational phlebectomy of the Saphenous vein during Varicous Disease”. GAAVS VI Annual Meeting. Tbilisi 16 May, 2009y.   

12.        “The Diagnostic and Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurisms” – New destinations in Radiology and Interventional  Medicine. 18-19 May 2007y. Tbilisi

13.       “The main algorithms of  modern treatment after peripheral arteries bypass surgery” .The 3rdCongress of Cardiologists of Georgia. 10-11 May, 2009y. Tbilisi

14.       “The value of early diagnostics and treatment of Chronic Venous Insufficiency” –“CVI and quality of life”-Tbilisi

15.       “The Diagnostic and Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurisms”-The highest Medical education. 5-12 July, 2002y. Tbilisi.

16.       “Drug Eluting sleeves in Vascular Surgery – Results from  FIM”, International Summit in Cardiovascular Medicine - 3-4 october, 2008y, Tbilisi.

17.        “Surgical Treatment for Abdominal Aortic Aneurism”. International Summit in Cardiovascular Medicine - 3-4 october, 2008y, Tbilisi.

18.        “ Safety and Efficacy of Locally Eluted Sirolimus for Prolonging AV Graft Patency (PTFE Graft Plus Coll-R)  First in Man Experience. Poster Session: Hemodialysis: Vascular Access”. The 41th Annual Meeting of the American Society of  Nephrology (Nov.6. 2008. 10:00 AM-12:00 PM)  

19.Safety and efficacy of local periadventitial delivery of sirolimus for

improving hemodialysis graft patency: first human experience with a

sirolimus-eluting collagen membrane (Coll-R)

Nephrol Dial Transplant (2012) 27: 1219–1224  doi: 10.1093/ndt/gfr667

Advance Access publication 11 January 2012

William D. Paulson, Nicholas Kipshidze, Konstantine Kipiani, Nutsa Beridze, Maria V. DeVita , Surendra Shenoy, Sriram S. Iyer

      

ANGIOGENESIS Bench to Bedside. Medical and Engeneering Publishers, Inc. 2003  ISBN #:1-930636-02-4 (author of the first part of the chapter 8)

 

მონაწილეობა საერთაშორისო კლინიკურ კვლევებში/გრანტებში/ პროგრამებში 

 • “General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery” (GALA). Study conducted by Neurosciences Trials Unit, Division of Clinical Neurosciences, Western General Hospital, Crewe Road, Edinburgh EH4 2XU, UK. (1999 to 2009)
 • “A PHASE II, OPEN LABEL, MULTICENTER STUDY OF LIPOSOMAL PROSTAGLANDINE E1(LIPOSTINTM) IN PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISHEMIA AND INTERMITTENT CLAUDICATION”. Study conducted by ENDOVASCVULAR, Inc (2003-2004).
 • “SAFETY AND FEASIBILITY OF THE COLL-R™ USED AS AN ACCESSORY TO A PTFE GRAFT IN FEMORO-POPLITEAL BYPASS GRAFTING”. International, multicenter clinical study conducted by Vascular Therapies, LLC. 181 E 90th Street, #12B. New York, NY 10128, from 2005y to date.
 • “SAFETY AND FEASIBILITY OF THE COLL-R™ USED AS AN ACCESSORY TO A PTFE HEMODIALYSIS A-V GRAFT”. International, multicenter clinical study conducted by Vascular Therapies, LLC. 181 E 90th Street, #12B. New York, NY 10128, from 2005y to date.


გაზიარება
კომენტარები